Spracovanie a ochrana osobných údajov

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01. 03. 2021.

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov).

1. Kto je správca?

Správcom je živnostník Ing. Soňa Melichová, Šoltésovej 2676/10, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 53592611, registrovaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava pod číslom 110-296537, ktorá prevádzkuje e-shop www.ekoprostriedky.sk.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť obrátiť v priebehu spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na tel. č. +421(0) 902 861 603 alebo na e-maili: info@ekoprostriedky.sk.

2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Vyhlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda, že:

 •  Spracovávam vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

3. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
  Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujem na plnenie zmluvy (napr. dodanie tovaru poštou alebo kuriérom na vašu adresu).
   
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste mojimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhoveli zákonnej povinnosti na vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
   

4. Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje si ponechávam na dobu platnosti premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 • Cookies
Pri prehliadaní našich webových stránok môžeme zaznamenávať vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, nakoľko veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies na reklamné ciele budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať, alebo využiť anonymný režim prehliadača webových stránok.

5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám
K vaším osobným údajom majú prístup moji zamestnanci, ktorí sú viazaním mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Spracovateľské operácie zvládam sama a nepotrebujem k nim tretie strany. Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov na uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri ich výbere klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu
Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v štátoch, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

6. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní informácie, ako vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo považujete svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z informačných e-mailov obmedzujete účel spracovania na zasielanie obchodných správ).

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady na zákonom stanovenú dobu. V tomto prípade teda zmažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

7. Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že zamestnanci, ktorí spracovávajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvného vzťahu s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.7. 4. 2021